■ Voor online aankopen hanteren wij de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk
U kunt deze hier downloaden.

■  Print / Download Algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

■ Download het model-retour formulier hier.

Voor onze zakelijke klanten staan onze algemene voorwaarden hier onder omschreven.
Ook deze kunt u downloaden 
(onderaan de pagina)

ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN Van BENELUX WOODPRODUCTS & AGENCY B.V.

 

Gevestigd en kantoorhoudende te Schoonebeek, vlasakker 16-18 , waarin geregeld de in het kader van de onderneming af te sluiten overeenkomsten e.d. Deze algemene handelsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Meppel, Benelux Woodproducts & Agency b.v. is bij deze kamer van koophandel ingeschreven onder nummer : 36047107

ART. 1 : ALGEMEEN

1. Deze algemene handelsvoorwaarden regelen de verhouding tussen Benelux Woodproducts & Agency b.v. en haar wederpartij . zij zijn van toepassing op alle offertes, afspraakbevestigingen, overeenkomsten en uitvoeringen van overeenkomsten

2. De toepasselijkheid ontstaat door uitdrukkelijke of stilzwijgende acceptatie .

3. Van acceptatie is in ieder geval sprake door het geven van een enkele opdracht op welke wijze dan ook , of de ontvangst of de acceptatie van de verrichte diensten , of het zich niet verzetten tegen dienstverrichting, terwijl men wist of redelijkerwijs moest weten dat de diensten werden verricht , een en ander ongeacht een schriftelijke bevestiging van de kant van Benelux Woodproducts & Agency b.v. 4. De toepasselijkheid van de door wederpartij of derden gehanteerde algemene handelsvoorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten .

5. Afwijkingen van de onderhavige algemene handelsvoorwaarden , voorgesteld door , namens of van de kant van de wederpartij,binden Benelux Woodproducts  & Agency b.v. eerst , nadat deze een en ander schriftelijk en ondubbelzinnig heeft aanvaard en gelden alleen voor die overeenkomsten en rechtshandelingen waarop zij uitdrukkelijk betrekking hebben .

6. Afwijkingen van onderhavige algemene handelsvoorwaarden , voorgesteld door of namens Benelux Woodproducts & agency b.v. , binden Benelux Woodproducts & Agency b.v. eerst indien Benelux Woodproducts & Agency b.v. schriftelijk en ondubbelzinnig met deze afwijkingen heeft ingestemd en gelden alleen voor die overeenkomsten en rechtshandelingen , waarop zij uitdrukkelijk betrekking hebben .

ART. 2 : OFFERTES; OPDRACHTEN
1. Alle offertes, voorraadlijsten en prijscouranten zijn vrijblijvend . Benelux Woodproducts & Agency b.v. is eerst gebonden nadat de offerte voor akkoord getekend van de wederpartij is terugontvangen.indien de offerte melding maakt van betaling van een voorschotbedrag is Benelux Woodproducts & Agency b.v. eerst gebonden nadat betaling van het voorschotbedrag is ontvangen.

2. Een door Benelux Woodproducts & Agency b.v. aanvaarde opdracht kan niet worden gewijzigd of geannuleerd, tenzij Benelux Wood-products & Agency b.v. hierin schriftelijk toestemt . Indien Benelux Woodproducts & Agency b.v. in annulering toestemt , is de wederpartij in ieder geval verplicht aan Benelux Woodproducts & Agency b.v. een bedrag schadevergoeding te voldoen ter grootte van teminste 25% van het totaal overeengekomen bedrag , onverminderd het recht van Benelux Woodproducts & Agency b.v. opverdere schadevergoeding .

3. Wijzigingen in een opdracht dienen tijdig en schriftelijk ter kennis te worden gebracht van Benelux woodproducts & Agency b.v. bijopgave op andere dan schriftelijke wijze is het risico voor niet , dan wel onjuiste uitvoering van de wijziging voor rekening van de wederpartij , zonder dat Benelux Woodproducts & Agency b..v. aan de op deze wijze kenbaar gemaakte wijziging is gebonden .4. Wijzigingen worden extra in rekening gebracht .

ART. 3 : PRIJZEN

1. De verkoopprijs is exclusief omzetbelasting .

2. Iedere overheidsmaatregel ten gevolge waarvan onvoorziene kosten worden gemaakt en oplegging respectievelijk wijziging vanbelastingen , invoerrechten , heffingen en andere door de nationale , internationale en /of communautaire overheid opgelegde kostendie niet voorzien waren bij het tot stand komen van de overeenkomst , inclusief dergelijke maatregelen respectievelijk wijzigingen vanbelastingen , invoerrechten , heffingen en andere kosten ten aanzien van de grondstoffen , waaruit de gecontracteerde goederen zijn verkregen of samengesteld , geven Benelux Woodproducts & Agency b.v. het recht de prijzen dienovereenkomstig en met onmid-delijke ingang te wijzigen . Eventuele prijsverhogingen zijn voor rekening van de wederpartij .

3. Indien niet anders is overeengekomen , worden de aan de wederpartij geleverde goederen berekend tegen de op de dag van leveringgeldende prijzen . Bedoelde prijzen blijken uit de alsdan geldende prijscourant van Benelux Woodproducts & Agency b.v.

ART. 4 : AANSPRAKKELIJKHEID

1. De adviezen worden gegeven , de diensten worden verricht en de leveringen uitgevoerd naar beste weten en kunnen . Benelux Wood-products & Agency b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of tengevolge van adviezen of dienstverrichting met uitzondering van schade door of ten gevolge van grove schuld of boos opzet bij het geven van adviezen en het verrichten vandiensten . De wederpartij draagt de bewijslast voor deze opzet of grove schuld .

2. Benelux Woodproducts & Agency b.v zal , tenzij in geval van opzet of grove schuld harerzijds, nimmer aansprakelijk zijn voor een gebrek van of aan geleverde goederen, welk gebrek het gevolg is van enig gebrek in een haar door een derde geleverde grondstof danwel een door een derde aan haar geleverde gereed product of halffabrikaat. De wederpartij draagt de bewijslast voor deze opzet of grove schuld .

3. Benelux Woodproducts & Agency b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door of tengevolge van het handelen of nalaten van ondergeschikten of anderen, die worden gebruikt bij het geven van adviezen en het verrichten van diensten.

4. Benelux Woodproducts & Agency b.v. bedingt in aansluiting op artikel 4 lid 1 ten behoeve van personen hiervoor genoemd in artikel 4 lid 2, het recht de door Benelux Woodproducts & Agency b.v. bedongen uitsluiting c.q.beperking van aansprakelijkheid als bedoeld hierboven in artikel 4 lid 1 te kunnen tegenwerpen aan de wederpartij van Benelux Woodproducts & Agency b.v..

5. Benelux Woodproducts & Agency b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden, lacunes en dergelijke, in gegevens, rapporten, stukken en dergelijke, welke Benelux Woodproducts & Agency b.v. door of namens de wederpartij zijn verstrekt in verband met het geven van adviezen of het verrichten vandiensten. Benelux Woodproducts & Agency b.v. heeft geen verplichting laatst- genoemde gegevens, rapporten stukken en dergelijke te onderzoeken op juistheid, volledigheid of anderszins.

6. De wederpartij is gehouden Benelux Woodproducts & Agency b.v. te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden eninteressen, waarvoor Benelux Woodproducts & Agency b.v. en/of personen hierboven genoemd in artikel 4 lid 2 mochten worden aan- sprakelijk gesteld door derden, waaronder kosten, schaden en interessen voortvloeiend uit onjuistheden, lacunes en dergelijke als bedoeld hiervoor in artikel 4 lid 4.

7. Benelux Woodproducts & Agency b.v. is niet aansprakelijk voor enige schade van de wederpartij of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, of milieuschade .

ART. 5 : TERMIJNEN

1. Een opgegeven of overeenkomen termijn, dan wel een termijn, die op grond van of voortvloeiend uit wettelijke bepalingen aan Benelux Woodproducts & Agency b.v. of de wederpartij wordt gesteld en waarbinnen de adviezen moeten worden gegeven of waarbinnen de diensten moeten worden verricht, wordt door Benelux Woodproducts & Agency b.v. zo strikt mogelijk aangehouden.Wegens overschrijding van een termijn is Benelux Woodproducts & Agency b.v. nimmer tot enige schadevergoeding gehouden ,wat dan ook de reden of aanleiding voor die overschrijding was.Overschrijding van de tijd geeft de wederpartij nimmer recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting , welke voor de wederpartij uit de overeenkomst of uit enige andere samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

2. lid 1 is van overeenkomstige toepassing indien Benelux Woodproducts & Agency b.v. voor het geven van adviezen of voor het verrichten van diensten dient te beschikken over gegevens, rapporten, stukken en dergelijke, doch deze op een zodanig tijdstip in het bezit van Benelux Woodproducts & Agency b.v. komen, dat Benelux Woodproducts & Agency b.v.redelijkerwijs niet meer – naar het oordeel van Benelux Woodproducts & Agency b.v. – de opgegeven of overeengekomen termijn, dan wel de termijn die op grond van of voortvloeiend uit wettelijke bepalingen aan Benelux Woodproducts & Agency b.v.of de wederpartij wordt gesteld in acht kan nemen.

3. Onder schadevergoeding moet in dit artikel overigens in deze algemene handelsvoorwaarden mede worden begrepen vergoeding van schade terzake opgelegde boetes, van welke aard dan ook,zoals fiscale, administratiefrechtelijke, strafrechtelijke en civielrechtelijke.

ART. 6 : OVERMACHT; ONTBINDING

1. Indien Benelux Woodproducts & Agency b.v.bij de uitvoering van de overeenkomst door overmacht of andere onvoorziene omstandig- heden verhinderd wordt de verplichtingen tegenover de wederpartij na te komen, onverschillig of deze verhindering zich tot de gehele uitvoering van de overeenkomst of slechts tot een enkel deel daarvan uitstrekt en onverschillig of deze verhindering tijdelijk dan wel definitief is, heeft Benelux Woodproducts & Agency b.v. onverminderd de haar verdere toekomende rechten, het recht om zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te be- schouwen, zonder dat Benelux Woodproducts & Agency b.v. tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en zonder dat Benelux Woodproducts & Agency b.v. verplicht is tot teruggave van hetgeen ter uitvoering van de overeenkomst inmiddels is betaald of ontvangen.

2. Benelux Woodproducts & Agency b.v. stelt de wederpartij binnen 8 dagen na het ontstaan van de overmachtsituatie, dan wel het zich zou voordoen van onvoorziene omstandigheden in kennis van de keuze.

3. Een verhindering wordt geacht definitief te zijn indien deze 30 dagen heeft geduurd.

4. De wederpartij is in alle gevallen gehouden de gegeven adviezen (waaronder begrepen de werkzaamheden die aan te geven advies vooraf zijn gegaan) en reeds verrichte diensten te betalen.

5. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid tengevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet (meer) van Benelux Woodproducts & Agency b.v. kan worden verlangd. Tot deze omstandigheden worden ook, maar niet uitsluitend, gerekend: brand, staking, oorlog, blokkade, gevaren der zee, storm, uitsluiting, stagnatie van de productie van Benelux Woodproducts & Agency b.v. en of bij het door Benelux Woodproducts & Agency b.v. verzorgde of door derden in op- dracht van Benelux Woodproducts & Agency b.v. verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alles zowel hier te lande als elders. Voor overmacht mag Benelux Woodproducts & Agency b.v. zich ook beroepen op de stakingsovermacht of prohibitionclausules in zijn aankoopcontract met inbegrip van de eventueel daarin bedongen verlengingen van termijnen.

6. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan enige verplichting harerzijds voldoet, alsmede in geval van overlijden, faillissement, surcèance van betaling, stillegging, liquidatie, onderbewindstelling, curatele of ontbinding van (het bedrijf van) de weder- partij, heeft Benelux Woodproducts & Agency b.v. het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de Benelux Woodproducts & Agency b.v. verder toekomende rechten, zonder dat Benelux Woodproducts & Agency b.v. deswege tot enige schadevergoeding is gehouden en zonder dat Benelux Woodproducts & Agency b.v. verplicht is tot teruggave van hetgeen ter uitvoering van de overeenkomst inmiddels is betaald of ontvangen.

7. In voornoemde gevallen is iedere vordering die Benelux Woodproducts & Agency b.v. op de wederpartij heeft of uit welke hoofde dan ook zal verkrijgen dadelijk en ineens opeisbaar.

ART. 7 : MEERKOSTEN; ONKOSTEN; KOSTEN VAN DERDEN

1. Benelux Woodproducts & Agency b.v is gerechtigd, indien de diensten buiten de schuld van Benelux Woodproducts & Agency b.v. niet op de normale wijze en zonder onderbreking kunnen worden verricht, alsmede indien de adviezen buiten schuld van Benelux Woodproducts & Agency b.v. niet op de normale wijze en zonder onderbreking kunnen worden gegeven, de daaruit voortvloeiende (meerdere) kosten aan de wederpartij inrekening te brengen. Benelux Woodproducts & Agency b.v. stelt de wederpartij zo spoedig mogelijk van een en ander in kennis.

2. Alle onkosten welke door Benelux Woodproducts & Agency b.v. worden gemaakt op uitdrukkelijk of stilzwijgend verzoek van de wederpartij komen geheel voor rekening van de wederpartij.

3. Alle kosten van adviezen en van andere werkzaamheden van derden, die Benelux Woodproducts & Agency b.v. op uitdrukkelijk ver- zoek van de wederpartij inschakelt, komen geheel voor rekening van de wederpartij.

ART. 8 : KLACHTEN

1. Klachten over de door Benelux Woodproducts & Agency b.v. gegeven adviezen en de door Benelux Woodproducts & Agency b.v. verrichte diensten moeten schriftelijk bij anngetekend schrijven worden gedaan binnen (8) acht dagen.

2. Deze termijn van (8) acht dagen gaat in op de dag volgend op de dag waarop Benelux Woodproducts & Agency b.v. de wederpartij in kennis heeft gesteld van de inhoud van het advies danwel de voltooiing van de verrichting der diensten.

3. De klachten moeten in ieder geval zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk bij aangetekend schrijven ter kennis van Benelux Woodproducts & Agency b.v. worden gebracht.

4. Indien aan het hiervoor in artikel 8 lid 1 tot en met 3 bepaalde niet is voldaan, behoeven de klachten niet door Benelux Wood- products & Agency b.v. in behandeling worden genomen.

5. Indien de klacht door Benelux Woodproducts & Agency b.v. terecht kan worden bevonden, zal Benelux Woodproducts & Agency b.v. naar bevind van de zaken handelen om de oorzaak van de klacht weg te nemen, zonder dat de wederpartij te dier zake verder iets van Benelux Woodproducts & Agency b.v. kan vorderen.

6. Door gehele of gedeeltelijke verwerking van hetgeen door Benelux Woodproducts & Agency b.v. geleverd is, vervalt elk recht op reclame.

7. Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking kunnen geen grond voor reclames opleveren.

ART. 9 : BETALINGEN

1. Op de factuur wordt 2% kredietbeperkingstoeslag in rekening gebracht. Deze toeslag mag bij betaling binnen (8) acht dagen worden af- getrokken. Indien niet anders is bepaald, dient betaling te geschieden, zonder aftrek of enige korting, binnen (14) veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.

2. Benelux Woodproducts & Agency b.v. is te allen tijde gerechtigd, zelfs na aanvang van het verrichten van de diensten, al dan niet met het oog op het geven van adviezen, voldoende zekerheid, zulks naar het oordeel van Benelux Woodproducts & Agency b.v. , voor betaling te verlangen middels een voorschot, welk voorschot met de einddeclaratie wordt verrekend, of anderszins. Benelux Wood – products & Agency b.v. behoudt zich tevens het recht voor de zaken onder rembours te leveren.

3. De wederpartij doet uitdrukkelijk afstand van haar recht op compensatie van enige terugvordering harerzijds.

4. Klachten betreffende een zelfstandig oordeel in een gespecificeerde rekenening ontheffen de wederpartij nimmer van de verplichting tot betaling binnen de aangegeven termijn van de overige posten.

5. Bij niet-tijdige betaling is Benelux Woodproducts & Agency b.v. gerechtigd tot een rente van 1,5% van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte van een maand ingaande op het tijdstip van de opeisbaarheid van het factuurbedrag, zonder dat enige ingebrekestelling van de kant van Benelux Woodproducts & Agency b.v. noodzakelijk is.

6. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met betrekking tot invordering van het door de wederpartij verschuldigde, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 150,– (eenhonderdvijftig Euro) exclusief de omzetbelasting. Benelux Woodproducts & Agency b.v. behoeft niet aan te tonen dat buitengerechtelijke kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Onder de kosten zijn ook begrepen kosten terzake het verzoek tot een faillietverklaring van de wederpartij.

7. De wederpartij zal in gebreke zijn door het enkele feit van niet-tijdige voldoening van haar verplichtingen, zonder dat daar noodzakelijk zal zijn haar op enigerlei wijze uitdrukkelijk in gebreke te stellen.

8. Indien de koers van de Nederlandse valuta ten opzichte van een of meer vreemde valuta’s na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de uitlevering, een wijziging van meer dan 5% ten nadele van de Nederlandse valuta mocht ondergaan, is Benelux Wood- products & Agency b.v. gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze valutawijziging beinvloed wordt, te ontbinden, zonder dat Benelux Woodproducts & Agency b.v. tot vergoeding van schade gehouden is.

9. Benelux Woodproducts & Agency b.v. is te allen tijde bevoegd tot opschorting van enige prestatie harerzijds, wanneer enige vordering van haar op de wederpartij niet tijdig betaald danwel wanneer op het eerste verzoek van Benelux Woodproducts & Agency b.v.daartoe geen vervangende en/of aanvullende zekerheid is gesteld, ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden.

10. Benelux Woodproducts & Agency b.v. heft het recht verrekening van vordering op de wederpartij met schulden aan de wederpartij toe te passen, ook wanneer de vorderingen en/of schulden nog niet opeisbaar of voor dadelijke vereffening vatbaar zijn.

ART. 10 : RETENTIERECHT

1. Indien Benelux Woodproducts & Agency b.v. goederen van de wederpartij onder zich heeft, is Benelux Woodproducts & Agency b.v. gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening heeft plaatsgevonden van al hetgeen Benelux Woodproducts & Agency b.v. te vorderen heeft van de wederpartij, al dan niet op één of andere manier met die goederen verband houdende, tenzij de wederpartij al hetgeen Benelux Woodproducts & Agency b.v.te vorderen heeft genoegzame zekerheid, naar het oordeel van Benelux Wood- products & Agency b.v. heeft gesteld. Dit recht van retentie heeft Benelux Woodproducts & Agency b.v.ook indien de wederpartij in staat van faillissement komt te verkeren.

ART. 11 : TER BESCHIKKING GESTELDE GOEDEREN

1. Ten aanzien van de goederen die Benelux Woodproducts & Agency b.v. door of vanwege de wederpartij zijn toevertrouwd, neemt Benelux Woodproducts & Agency b.v. de zorg in acht die in het maatschappelijk verkeer betaamt..

2. Enige handeling zoals bijvoorbeeld gebruik, bewaring, bewerking en verzending van goederen die aan Benelux Woodproducts &Agency b.v. zijn toevertrouwd, geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij.

3. De wederpartij dient zelf zorg te dragen voor de verzekering van de goederen tegen risico’s, zowel die die in dit artikel zijn bedoeld, als alle overige risico’s. Deze verzekeringen zijn voor rekening van de wederpartij.

ART. 12 : EIGENDOM; GEHEIMHOUDING

1. De door Benelux Woodproducts & Agency b.v. verstrekte gegevens, ontwikkelde acties, ideeën, ontwerpen en vervaardigde stukken blijven, onder uitdrukkelijk voorbehoud van het auteursrecht van Benelux Woodproducts & Agency b.v. intellectueel eigendom van Benelux Woodproducts & Agency b.v.

2. Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden om informatie, (ontwikkelde) acties, rapporten, correspondentie of andere documenten en gegevens van Benelux Woodproducts & Agency b.v. hoe ook genaamd en op welke hoofde dan ook verkregen, aan derden over te dragen c.q. over te brengen, dan wel Benelux Woodproducts & Agency b.v. in bedrijfsactiviteiten te schaden of te belemmeren.

3. De wederpartij is verplicht tot strikte geheimhouding van de werkzaamheden en werkmethode van Benelux Woodproducts & Agency b.v. respectievelijk van de inhoud van alle door Benelux Woodproducts & Agency b.v. vervaardigde of verstrekte producties op documenten.

4. Het in dit artikel bepaalde geldt niet indien en voor zover informatie, (ontwikkelde) acties, correspondentie, producties, documenten, werkmethode en dergelijke, bedoeld zijn om aan derden bekend te maken.

5. Onder wederpartij wordt in dit artikel verstaan niet alleen degene met wie Benelux Woodproducts & Agency b.v. een overeenkomst heeft gesloten, aan wie Benelux Woodproducts & Agency b.v. een offerte heeft uitgebracht of aan wie Benelux Woodproducts & Agency b.v. een afspraakbevestiging heeft doen toekomen, doch ook degene met wie Benelux Woodproducts & Agency b.v. op enigerLei wijze contact heeft gehad, alsmede degene die ondergeschikt is aan de wederpartij of door de wederpartij als externe derde is in-geschakeld.

6. Bij iedere overtreding van dit artikel verbeurt de wederpartij een direct opeisbare boete groot € 3.000,– ( drie duizend euro), onverminderd het recht van Benelux Woodproducts & Agency b.v. op volledige schadevergoeding.

7. Benelux Woodproducts & Agency b.v. verbindt zich al hetgeen de wederpartij haar verstrekt of meedeelt in het kader van en/of ten be- hoeve van de totstandkoming en/of de uitvoering van de overeenkomst slechts aan derden kenbaar te maken, indien en voor zover dit noodzakelijk is voor een goede wijze van nakoming van al haar verbintenissen ten opzichte van de wederpartij, en overigens geheim houding te betrachten..

ART. 13 : VRIJWARING; AFWIJKING ; RECHTEN VAN DERDEN

1. De wederpartij garandeert dat (bijvoorbeeld doch niet uitsluitend in geval van reclamewerk) de inhoud van het drukwerk, afbeelding (en) of ander te verwerken materiaal niet in strijd is met de wettelijke bepalingen en vrijwaart Benelux Woodproducts & Agency b.v. uitdrukkelijk tegen gerechtelijke acties van derden.

2. De bij uitvoering van de opgetreden afwijkingen (o.a. in het opgeven van kleuren en maten) , voor zover deze de aanvaardbare normen van met Benelux Woodproducts & Agency b.v. vergelijkbare ondernemingen of van de betreffende leverancier, indien deze door Benelux Woodproducts & Agency b.v. of de wederpartij is in ingeschakeld, niet overschrijdt, waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en/of esthetische uitvoering van het product, de dienst of het advies, geven de wederpartij generlei recht op annulering of ontbinding van de overeenkomst, noch het recht om ontvangst of betaling van het geleverde te weigeren, noch recht op enige andere actie zijnertijds.

3. Door het geven van opdracht tot vermenigvuldiging of reproductie van de door auteurswet of enig industrieel of intellectueel eigen- domsrecht beschermde objecten, verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op auteursrechten of industrieel of intellectueel eigen- domsrecht van derden gemaakt en vrijwaart de wederpartij Benelux Woodproducts & Agency b.v. in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit vermenigvuldiging of reproductie voortvloeiende.

ART. 14 : VERVOER, EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Het vervoer van de goederen geschiedt immer voor rekening en risico van de wederpartij. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering op een plaats, een tijdstip en wijze ter keuze vanBenelux Woodproducts & Agency b.v. .

2. Alle risico’s, waaronder transportrisico en molestrisico, liggen, ook in het geval aan Benelux Woodproducts & Agency b.v. de  verzorging van het vervoer wordt opgedragen, terstond na het verlaten van het magazijn, worden door de tegenpartij gedragen.

3. Indien de wederpartij de goederen niet tijdig in ontvangst neemt, heeft Benelux Woodproducts & Agency b.v. het recht de goederen voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan op een door haar te bepalen plaats.

4. Wanneer de koper gedurende 14 dagen of langer in verzuim is de goederen in ontvangst te nemen, is Benelux Woodproducts & Agency b.v.gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, de overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Benelux Wood- products & Agency b.v. op schadevergoeding.

5. De goederen blijven eigendom van Benelux Woodproducts & Agency b.v. totdat deze goederen danwel de naast de levering te ver- richten werkzaamheden geheel zijn betaald. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook ter zake schadevergoedingen wegens tekortkoming van de wederpartij.

ART. 15 : RETOURZENDINGEN

1. De wederpartij heeft nimmer het recht om goederen retour te zenden, tenzij Benelux Woodproducts & Agency b.v. hiermee schriftelijk akkoord is gegaan.
2. Indien een retourzending plaatsvindt, geschiedt dit steeds voor rekening en risico van de wederpartij.

ART. 16 : TOEPASSELIJK RECHT; GESCHILLEN EN GESCHILLENBESLECHTING

1. Alle offertes, afspraakbevestigingen, overeenkomsten en uitvoeringen van overeenkomsten zijn ontworpen aan het Nederlandse recht.

2. Alle geschillen, waaronder begrepen die, die slechts door èèn partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de offerte’s, afspraakbevestigingen, overeenkomsten en uitvoeringen van overeenkomsten, waarop deze algemene handelsvoorwaarden toepasselijk zijn of betreffende handelsvoorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter binnen het arrondisement Emmen voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

3. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Benelux Woodproducts & Agency b.v. om het geschil voor te leggen aan de volgens normale competentieregels bevoegde rechter, dan wel laten beslechten door middel van arbitrage of bindend advies.